Актуално

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" успешно приключи изпълнението на  основни задължения съобразно Закона за професионалното образование и обучение и съобразно издадената лицензия -годишен доклад за дейността на Центъра през 2016 год., доклад по системата за качеството, комплект отчетни документи по унищожаване на документи с фабрична номерация, заявки за учебна документация.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" успешно приключи цялостния процес по организиране, провеждане и сертифициране на 5 обучения на кадри от "Мини Марица Изток" ЕАД по професии в сферата на туризма.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" чрез управителя на ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" взе активно участие в проведения информационен ден на НАПОО проведен в гр.Казанлък

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" е в процес на подготовка на офертни документи за обучение на специалисти от ММИ по модул "Деловодство и архив" като част от професията "Офис мениджър".

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" инициира и реализира чрез "М Дизайн" ЕООД  редизайн на интернет страницата си .

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" стартира обучение на 15 безработни лица от ДБТ-Чирпан по специалността "Основни и довършителни работи", на основата на спечелен конкурс по Проект"Красива България" и сключен договор с Община Чирпан.

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"