ЕТ“Алфа-Хр.Стефанов”

Юридически консултации

ЕТ "АЛФА - ХРИСТО СТЕФАНОВ"

* ОБУЧЕНИЕ * КОНСУЛТАЦИИ * ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Стара Загора, ул. "Христо Ботев" 112, ет.1, тел: 042/ 622 381, 258 100

GSM: 0884 392 955, 0877 579 994, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ

Юридическият ни екип предлага консултиране и съдействие по проблема на: Фирмената сигурност

  • Изготвяне на тръжни документи и оферти по Закона за обществените поръчки
  • Учредяване и регистриране на сдружения и фондации с нестопанска цел
  • Подготовка на фирмени презентации, семинари, работни срещи
  • Подготовка на дисертации, дипломни работи и казуси
  • Изготвяне на длъжностни характеристики, длъжностни спецификации и препоръчителни писма
  • Изготвяне на професионални автобиографии и мотивационни писма за участие в конкурси за започване на работа


Цените на предлаганите услуги са конкурентни, подлежат на допълнително договаряне в зависимост от сложността и обема на работа по решаване на конкретния проблем, а съгласно Закона за счетоводството издаваме и необходимите документи.
ПРОБЛЕМИТЕ СА ВАШИ – ОПТИМАЛНОТО РЕШЕНИЕ НАШЕ.

горе

  МОДУЛ “ФИРМЕНА СИГУРНОСТ”


Фирмената сигурност в съвременни условия е сложен комплекс от правни, икономически и психологически действия и дейности, основани на законодателството на Република България и интересите на потребителите на този специфичен вид услуга.
Решаването на такъв сложен комплекс от проблеми не е по силите на мениджърския и маркетинговия екип на значителна част от работещите фирми.

Юридическият ни екип Ви предлага консултиране, основано на творческо съчетание на световните тенденции и актуалните реалности на проблема.
Богатата база данни в информационната ни банка, дългосрочния професионален опит в тази сфера, съчетани с Вашите изисквания, финансови възможности и готовност за сътрудничество са гаранция за изграждане на оптимален вариант за сигурността на фирмата Ви.
Грижата за прецизното обследване, подготовката на проекти на договорни отношения и цялостната документация, свързана с Вашата сигурност е на екипа ни.
Ориентацията Ви към ползването услугите на престижна частна охранителна фирма или изграждане на звено за самоохрана е наше задължение.
А цялостната консултантска дейност да бъде в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство е основен приоритет в дейността на юридическия екип.
Препоръчваме Ви да отделите малко време и минимални средства за консултиране с професионалисти в бранша, отколкото да търпите съществени загуби от подценяване на проблема.
За консултации по проблемите на фирмената сигурност:
- Устен съвет – 5 лв.
- Писмена консултация – 20 лв.
За изготвяне на документи, касаещи непосредствено охранителната дейност:
- С обем до две машинописни страници – 18 лв.
- С обем от две до пет машинописни страници – 30 лв.
- Над пет машинописни страници – 40 лв.
Консултирането по модула “Фирмена сигурност“ е ориентирано към работодателите, ръководствата на предприятията и охранителните фирми, получили разрешение за охранителна дейност.

горе

  МОДУЛ “ПРОФЕСИОНАЛНИ АВТОБИОГРАФИИ И МОТИВАЦИОННИ ПИСМА”


В съвременни условия българското законодателство е предоставило широки пълномощия на работодателите и ръководствата на предприятията да изискват образователен ценз, професионални квалификации и допълнително овладени умения от кандидатите за работа, съобразно специфичните особености в длъжностните характеристики на конкретните работни места.

Основните документи, които обобщават тези същностни изисквания, необходими за постъпване на работа са професионално изготвените автобиография и мотивационно писмо. Тяхната прецизна подготовка е важен етап в единния процес желания за професионална реализация – подготовка на необходимите документи – участие в конкурс (интервю) – назначаване на работа.

В редица случаи този етап се подценява, но практиката показва убедителното, че професионална автобиография и мотивационно писмо изготвени прецизно по съвременни стандарти и норми по БДС, подчертаващи и най-дребните на пръв поглед знания, умения и интереси на кандидата, предизвикват позитивна реакция у работодателя.

А доброто впечатление, предизвикано от сила на изказ, професионално и естетически оформените документи за участие в конкурс или интервю, съчетани с необходимото спокойствие, преднамерена увереност в собствените възможности и умението за диалог по време на интервюто са сигурна предпоставка за успех.

Предлагаме на вниманието Ви компетентна помощ и съдействие по изготвянето на необходимите Ви професионална автобиография и мотивационно писмо за участие в конкурси за започване на работа.


Вашето единствено задължение е да представите обявата за конкретния конкурс и съответните документи за придобития от Вас образователен ценз и професионална квалификация.
Останалото в наша грижа и удоволствие.

Цени на услугите:
1. Изготвяне на професионална автобиография – 15 лв.
2. Изготвяне на мотивационно писмо за започване на работа – 10 лв.

горе

  МОДУЛ “ПРОФЕСИОНАЛНИ АВТОБИОГРАФИИ И МОТИВАЦИОННИ ПИСМА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИ ЗА РАБОТА”

- Кандидатствате за работа, но Ви притесняват високите изисквания към длъжността?


- Имате съмнения дали отговаряте на изискванията за конкретната позиция?


- Желаете да се реализирате, а не сте уверени в подготовката на перфектни документи?


- Изискват Ви мотивационно писмо, а не знаете как да го формулирате?


- Трябва да представите професионална автобиография, а не познавате нормите по БДС за нейното изготвяне?


- Имате допълнително овладени знания и умения, но е проблем за Вас как да акцентирате на тях?


- Имате проблем по подреждането и цялостното оформяне на изискуемите документи?


- Колебаете се за Вашето представяне по време на интервюто?


- Притеснени сте от евентуалната конкуренция?


- Искате работодателят да ви хареса още от прегледа на представените документи?

ЗА РЕШАВАНЕТО НА ВАШИТЕ 10 ОСНОВНИ ПРОБЛЕМА ОТГОВАРЯ НАШИЯТ ЮРИДИЧЕСКИ ЕКИП.

От амбицията за реализация до нейното осъществяване ние сме Вашият компетентен сътрудник.
Стойността на услугата е достъпна за Вас и подлежи на договаряне.
В името на общия интерес.

горе

  МОДУЛ “ПРОФЕСИОНАЛНИ АВТОБИОГРАФИИ И МОТИВАЦИОННИ ПИСМА”

МОДУЛ “ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПИСМА”


УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Изправени сте пред съществен проблем – намаляването обема на потреблението и оттам на производството и услугите, което рефлектира негативно върху броя на заетите работници и служители.


Предстоящото съкращаване на щата има и своето морално изражение – принудени сте да се разделите с компетентни, мотивирани и съвестни служители, които дълги години са работили за интересите на фирмата Ви. Искрено желаете тези Ваши кадри да се реализират пълноценно в живота, но нямате идея какъв е оптималния подход към проблема.


Нашият юридически екип Ви предлага най-добрия и реален изход, който ще Ви струва минимално, а очаквания резултат напълно ще Ви удовлетвори.
Предлагаме ви конкретизираща проблема среща с вас и Вашите служители, с които за съжаление трябва да се разделите. На база конструктивен разговор ние ще подготвим необходимите за започване на нова работа професионални автобиографии и мотивационни писма, а Вие ще ни съдействате за представянето на служителите Ви на правдиви характеристики и препоръчителни писма до новия работодател.


Наш е ангажимента всички документи да са изработени на основата на действащото законодателство, нормите по БДС и с необходимата прецизност и естетическо оформление.
Юридическият ни екип Ви предлага ръка за коректно бизнес-сътрудничество.

горе


  МИНИМАЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И ПРАВНА ПОМОЩ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА


1. Изготвяне на професионална автобиография – 15 лв.
2. Изготвяне на мотивационно писмо за започване на работа – 15 лв.
3. Изготвяне на длъжностна характеристика – 14 лв.
4. Изготвяне на длъжностна спецификация – 12 лв.
5. Изготвяне на проект за препоръчителни писма за започване на работа – 15 лв.
6. Учредяване и регистриране на сдружения и фондации с нестопанска цел – 200 лв.
7. За подготовка на документите, цялостна организация по провеждане на фирмени презентации, семинари и работни срещи:
- Първи ден – 60 лв.
- Всеки следващ ден – 30 лв. За 3 /три/ астрономически часа.
8. Изготвяне на тръжни документи и оферти по Закона за обществените поръчки:
- Първи ден – 70 лв.
- Всеки следващ ден – 40 лв. За 4 /четири/ астрономически часа.
9. За консултации по проблемите на фирмената сигурност:
- устен съвет – 5 лв.
- писмена консултация – 20 лв.
10. За изготвяне на документи, касаещи непосредствено охранителната дейност:
- с обем до две машинописни страници – 18 лв.
- с обем от две до пет машинописни страници – 30 лв.
- над пет машинописни страници – 40 лв.
11. Изготвяне на охранително обследване – 60 лв.
12. Консултации и предварителен подбор на кандидати, желаещи работа в охранителния бранш – 8 лв.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. В цените не са включени изискуемите и нотариални такси.
2. В цените са включени необходимите консумативи по изработката и оформянето на документи.
3. За извършените юридически услуги се издават необходимите документи, съгласно Закона за счетоводството.


горе

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"