За центъра

Визитка

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  КЪМ ЕТ”АЛФА- ХРИСТО СТЕФАНОВ”-
ОПИТ, РЕЗУЛТАТИ, АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ


2018 - 2020 

Регистрация:

ЕТ “Алфа – Христо Стефанов” е регистриран в Старозагорски окръжен съд на 20.02.2004г. по фирмено дело № 260 с основен предмет на дейност организиране и провеждане на професионално обучение на лица до и над 16 годишна възраст.

Лицензия:

С решение № 01/01.03.2004г. на собственика на ЕТ “Алфа – Христо Стефанов”, същият реши да стартира дейността по подготовката на изискуемите документи за лицензиране на Център за професионално обучение към ЕТ “Алфа – Христо Стефанов”. За Директор на Центъра е назначена проф. д-р Мария Стефанова, педагог и музиковед – медиевист, с дългогодишен опит в обучението на кадри.
На основание изискванията на НАПОО, с решение на УС на НАПОО, ЕТ “Алфа – Христо Стефанов” получи лицензия №200412166 за професионално обучение с право за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 10 професии и право да извършва чуждоезиково обучение по 5 чужди езика.
Отчитайки съвременните тенденции и перспективите в развитието на социално-икономическото развитие на страната, ЦПО към ЕТ “Алфа – Христо Стефанов” подготви изискуемата документация от НАПОО, през 2005 година премина през външен одит като предложи за допълнително лицензиране  още 10 професии за професионално обучение.
В резултат на това НАПОО, с решение на УС, издаде приложение към лицензия №200412166 за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация на още 10 професии.
Междувременно, Управителя на ЕТ “Алфа – Христо Стефанов” – Христо Михайлов Стефанов, получи от НАПОО Удостоверение №0335 за външен експерт на НАПОО, в резултат от дейността му  като външен експерт по професията “Охранител”, след организирано от НАПОО обучение.
През 2008 и 2013 година Центъра разшири обхвата на дейността си с по още 10 професии, и към настоящия момент има правомощията да организира и провежда обучения по 38 професии и 47 специалности/описани са в Интернет страницата на Центъра-www.alfa-cpo.com/
Съобразно Закона за професионално образование и обучение, ЦПО към ЕТ “Алфа – Христо Стефанов”, получи правомощията да провежда професионално обучение в редовна, задочна и индивидуална форма на обучение, с придобиване на степен на професионална квалификация или краткосрочно обучение в рамките на тематиката на лицензираните професии.

Мисия и правомощия:

Съобразно мисията си, ЦПО към ЕТ “Алфа – Христо Стефанов” е гъвкав, предприемчив и адаптивен Център, със съвременен мениджмънт, ориентиран към критериите и потребностите на образователното пространство в цялата страна, с перспективна програма за разгръщане на приходоносни дейности, подготовка на обучаемите за високопрофесионална реализация, предприемачески дух и лидерски позиции.
Характерно е, че получената лицензия от НАПОО е безсрочна, но същевременно с това, ЦПО е подложен на непрекъснат външен одит от независими експерти, което е сигурна гаранция за висок професионализъм в дейността.
Съобразно издадената лицензия, ЦПО към ЕТ “Алфа – Христо Стефанов” има правото да осъществява професионално обучение, с придобиване на степен на професионална квалификация и всякакъв вид краткосрочно обучение по тематиката на лицензираните професии на лица над 16 годишна възраст.
На база одобрени от НАПОО учебни планове и програми, ЦПО към ЕТ “Алфа – Христо Стефанов” получи правото да извършва чуждоезиково обучение както следва: английски език за начинаещи; английски език за напреднали; немски език за напреднали; френски език за начинаещи; испански език за начинаещи; италиански език за начинаещи.
Приемът на обучаемите, определяне на входящите изисквания, учебната документация, цялостната организация на учебния процес и удостоверяването на проведеното обучение е право и отговорност на Центъра.
По предложение на Директора на Центъра, проф. д-р Мария Стефанова и с решение на Методическия съвет, във всяко обучение, независимо от професията, се включва лекционен материал, свързан с българските традиции и култура, тяхното съхранение, опазване и развитие.
При извършване на професионалното обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, изпитите за приключване на обучението се извършват от Държавна изпитна комисия по въпросник на Министерството на образованието  и науката.

Реализирани проекти:

В периода от създаването си до настоящия момент в ЦПО към ЕТ”Алфа-Христо Стефанов” са реализирани 345 проекта по различни източници на финансиране с обучени около 5400 безработни и заети лица на територията на цялата страна.
Приоритетни за Центъра бяха обученията по професионални направления „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг” и „Обществена сигурност и безопасност”.
През 2010 год. ЦПО към ЕТ”Алфа-Христо Стефанов” сключи Споразумение с Агенцията по заетостта за извършване на обучения чрез ваучери и на тази база в периода 2010-2012 година реализира редица успешни обучения по професионално обучение и ключови компетентности на територията на Стара Загора, Велинград, Ракитово и Сърница.
Към настоящия момент ЦПО към ЕТ”Алфа-Христо Стефанов” е включен в Списъка на доставчици на професионално обучение и ключови компетентности към АЗ с актуализирана информация за възможностите за обучения.
Освен това, благодарение на съдружието си в ДЗЗД „Аболеон-Алфа”, ЦПО към ЕТ”Алфа-Христо Стефанов” в периода от м.ноември 2013 година до м.октомври 2015 година реализира обучение на 2200 общински служители по ключови компетентности от 13 различни общини по ОП „Административен капацитет”.

Териториалния обхват в дейността на Центъра включва по правомощия територията на Република България, а обучения са провеждани в градовете Стара Загора, Чирпан, Гълъбово, Раднево, Свищов, Оряхово, Белоградчик, Нова Загора, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Асеновград, Велинград, Ракитово, Сърница, Хисаря, Пловдив, София, Хасково, Габрово.
При реализацията на обученията по професионално обучение и ключови компетентности  ЦПО към ЕТ”Алфа-Христо Стефанов” използва базата на своя офис в Стара Загора и учебно-материални бази в страната на основата на сключени договори за наем и/или рамкови споразумения, като всички бази, без изключения, отговарят на ДОС по съответните професии/специалности.
ЦПО към ЕТ”Алфа-Христо Стефанов” има солидна база данни от 160 преподаватели по различните учебни дисциплини и ключови компетентности, отговарящи на ДОС като квалификация, професионален опит и педагогическа правоспособност, с които работи по граждански договор, в зависимост от конкретните проекти.

В обобщен вид - 13 г. опит, 7700 обучени лица, в 20 града наличие на УМБ, 160 преподаватели.

Тенденции на развитие:

През 2016 год. на основата на задълбочен анализ на перспективите за развитие на страната до 2020 година, актуалните изменения в нормативната база, свързана с професионалното обучение и обучението по ключови компетентности Методическия съвет в рамките на структурата на ЦПО към ЕТ”Алфа-Христо Стефанов” представи акцентите в перспективите на развитието на Центъра, за да може той да продължава да реализира качествено мисията си:

1. Разширяване обхвата на предлаганите обучения чрез създаване на съдружия и при прилагане на фрайчанзинговия подход.
2. Създаване на предпоставки за предоставяне на дистанционно обучение по лицензираните професии и по ключови компетентности.
3. В отговор на предизвикателствата пред професионалното обучение в сектор”Туризъм”/ Центъра има лицензия за обучения на 90% от професиите в сферата на туризма/ активно прилагане на Наредбата за валидиране на придобити знания, умения и компетентности.
4. При обученията за обучение по ключови компетентности акцента да бъде към т.н. “меки умения”-умения за екипна работа,комуникативност,готовност за повишаване на квалификацията, инициативност, предприемачество, лидерски умения, лоялност, отговорност и точност.От друга страна „Общуване на чужди езици” и „Дигитална компетентност” са ключовите компетентности, които продължават да са приоритет на Центъра.
5. Уменията и квалификацията на преподавателския състав и значението им като основен фактор за качеството на предлаганите обучения са основен приоритет в предстоящата дейност на Центъра. В тази връзка чрез подходящи организационни форми/семинари,кръгли маси,дискусии/ трябва да се изучат до съвършенство не само  утвърдените в практиката  интерактивни форми на работа, но и разработване, изучаване и прилагане на нестандартни, но ефективни методи, като „провокацията”,”влизането в обувките на клиента”, „таен клиент” и т.н. Въздействието и ефекта чрез работа в  социалните мрежи също трябва да заеме своето място в повишаване на педагогическите и методически умения на преподавателския състав.
6.Обучението на кадри за работа с лица в неравностойно положение/деца и възрастни хора/ чрез лицензираните от Центъра в това отношение професии също се очертава акцент в дейността в предстоящия период.

Партньори:
     
ЦПО към ЕТ “Алфа – Христо Стефанов”, успешно реализира проектите си благодарение и на ползотворното си партньорство със сдружения с нестопанска цел, фондации, общини и търговски дружества в цялата страна.

В настоящия момент ЦПО към ЕТ “Алфа – Христо Стефанов” успешно партнира по въпросите на професионалното обучение както следва:

1. Търговско-промишлена палата – Стара Загора
2. Съюз на учените – Стара Загора (Управителят на ЕТ “Алфа – Христо Стефанов” е юридически консултант на Съюза)
3. Фондация “Обществен дарителски фонд” – Пазарджик
4. Сдружение с нестопанска цел “Детство” – Пазарджик
5. Община Пазарджик
6. Община Стара Загора
7. Община Павел баня
8. Община Димитровград
9. Община Разград
10.Община Хасково
11.Община Ивайловград
12.Община Маджарово
13.Община Чирпан
14.Община Хисаря
15.Община Гълъбово
16.Община Сливен
17.Община Велинград
18.Община Угърчин
19.Община Долна баня
20. Община Брацигово
21. Сдружение на младите психолози в България “4 април”
22.”Дага полис” АД – поделения в Пазарджик и Стара Загора
23. “Викинг 8448” ЕООД – Стара Загора
24.“Алфа ТМ” ООД – София
25. “НИС” ЕООД – Стара Загора (активно сътрудничество по провеждане на курсове за безопасно боравене с оръжие)
26. ТП „Фонд за самоподпомагане –Ракитово”
27. Сдружение „Ротари клуб-Велинград”
28. ДЗЗД „Аболеон-Алфа”

Публичност:
        

ЦПО към ЕТ”Алфа-Христо Стефанов” в цялостната си дейност стриктно прилага изискванията за публичност и визуализация на дейността при разходване на средствата по различните програми, финансирани от ЕС.

Освен това Центъра редовно поддържа отлично структурирана и с актуално съдържание Интернет страница, професионално поддържана от студио за уеб дизайн  М Дизайн ЕООД.

По отношение на връзките с медиите, ЦПО към ЕТ “Алфа – Христо Стефанов” е възприел принципа за по-малко медийни изяви, но за сметка на това в престижни и качествени издания и медии.

В ЦПО към ЕТ “Алфа – Христо Стефанов” обучаемият е издигнат в култ, на него се гледа с уважение, равнопоставеността обучаваща организация – преподавател – обучаем, е принцип в дейността ни.

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"