Обучения
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"
ПРОФЕСИЯ " ЕКОЛОГ"
СПЕЦИАЛНОСТ "ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

ПРИЕМ: ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ИЛИ ПО-ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА:

 • ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
 • ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 • СПИЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • РАСТЕНИЕВЪДСТВО;
 • ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ;
 • АГРОХИМИЯ И ТОРЕНЕ;
 • ФИТОПАТОЛОГИЯ;
 • АГРАРНА ИКОНОМИКА;
 • АГРОЕКОЛОГИЯ;
 • ПОЧВОЗНАНИЕ;
 • ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ;
 • РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА;
 • СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ;
 • АГРОКЛИМАТОЛОГИЯ;
 • ПРОЕКТИРАНЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО;
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ФЕРМА;
 • ОРГАНИЧНО, БИОЛОГИЧНО И ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ;
 • АГРОТУРИЗЪМ И АЛТЕРНАТИВНИ РЕЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО;
 • ОСНОВИ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА;
 • КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ;
 • ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИ.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 25 СЕДМИЦИ / 1000 ЧАСА
БРОЙ НА ОБУЧАВАНИТЕ ЛИЦА - ГРУПОВО, В СЪСТАВ 10-12 ЛИЦА

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

 • ЧРЕЗ ТЕКУЩИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ
 • ЧРЕЗ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - ПОЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ОРИЕНТИРОВЪЧНА ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕТО - 720 ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС

ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА " ЕКОЛОГ "

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Нормативите относно здравословните и безопасни условия на труд.
  Основите на пазарната икономика
  Общите правила на трудово-правното законодателство.
  Да има фундаментални познания в областите:
  - Растениевъдство.
  - Общо земеделие.
  - Агрохимия и торене.
  - Фитопатология.
  - Аграрна икономика.

Да притежава детайлни познания в областите на:

 • - Екология.
 • - Почвознание.
 • - Хидромелиорации и съоръжения.
 • - Растителна защита.
 • - Селскостопански машини.
 • - Агроклиматология.
 • - Проектиране в земеделието.
 • - Управление на земеделската ферма.
 • - Органично, биологично и екологично земеделие.
 • - Агротуризъм и алтернативни решения в земеделието.

ДА МОЖЕ :

 • Да прилага нормативите относно здравословните и безопасни условия на труда.
 • Да работи при условия на пазарна икономика.
 • Да спазва общите правила на трудово-правното законодателство.
 • Да ползва познанията си в областите:
 • - Растениевъдство.
 • - Общо земеделие.
 • - Агрохимия и торене.
 • - Фитопатология.
 • - Аграрна икономика.

Да прилага в практиката успешно познанията си в областите на:

 • - Екология.
  - Почвознание.
  - Хидромелиорации и съоръжения.
  - Растителна защита.
  - Селскостопански машини.
  - Агроклиматология.
  - Проектиране в земеделието.
  - Управление на земеделската ферма.
  - Органично, биологично и екологично земеделие.
  - Агротуризъм и алтернативни решения в земеделието.
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ”
ПРОФЕСИЯ " СЧЕТОВОДИТЕЛ"
СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ"
ПРИЕМ: ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ИЛИ ПО-ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА:

 • ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
 • ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 • СПИЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ДРЕБЕН БИЗНЕС;
 • СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ; ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИРМАТА;
 • ФИНАНСОВ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ;
 • МЕНИДЖМЪНТ НА ФИРМАТА;
 • ИКОНОМИКА НА ФИРМАТА;
 • ФИНАНСИ-ПУБЛИЧНИ И ФИРМЕНИ;
 • ОСНОВИ НА ПРАВОТО;
 • ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА;
 • ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА;
 • АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ;
 • СЧЕТОВОДСТВО НА ФИРМАТА;
 • ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО;
 • ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО;
 • ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ;
 • РАБОТА С ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР И КОМПЮТЪРНИ ОФИС СИСТЕМИ;
 • ТРУДОВО ПРАВО;
 • КОМУНИКАЦИИ И ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ; ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД .
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 24 СЕДМИЦИ / 960 ЧАСА
БРОЙ НА ОБУЧАВАНИТЕ ЛИЦА - ГРУПОВО, В СЪСТАВ 10-12 ЛИЦА

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

 • ЧРЕЗ ТЕКУЩИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ
 • ЧРЕЗ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - ПОЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ОРИЕНТИРОВЪЧНА ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕТО - 700 ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС
ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА "СЧЕТОВОДИТЕЛ"

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основните източници на риск в работната среда и да предприема съответните действия за отстраняването им.
 • Основните източници на замърсявания в работната среда и да предприема съответните действия за отстраняването им.
 • Опасностите от пожар и да взема противопожарни мерки.
 • Предназначението, функциите, начините на безопасна работа с офис техника.
 • Превантивни мерки за опазване здравето на хората и защита на околната среда
 • Принципите на делово общуване и оценяване ролята на комуникациите при вземане на управленски решения.Методите на вербални и невербални комуникации при общуването.
 • Всички нормативни документи и методически материали по икономиката и организацията на труда в дейността.
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда.
 • Теоретични основи на микро- и макроикономиката.
 • Организацията и особеностите на счетоводната дейност, нормативната база, технологията на счетоводните операции и използваните документи.
 • Теоретични основи на статистиката – обща теория и финансова статистика.
 • Основни положения в теорията на правото.
 • Теорията на финансите – публични и фирмени.
 • Основните принципи на икономиката.
 • Технологията и механизмите за осъществяване на финансови операции по специалността.
 • Теорията на фирмения мениджмънт.
 • Основите на икономическия анализ.

ДА МОЖЕ :

 • Да разбира правата, задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес.
 • Да разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Да владее изкуството да се водят преговори.
 • Да прилага изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство, отнасящите се до различни длъжности.
 • Да осъществява комуникация на чужд език.
 • Работа с компютър и компютърни офис-системи. Да може да събира , обработва и ползва информация.
 • Да води счетоводството на фирмата.
 • Да работи със счетоводни програмни продукти.
 • Да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
 • Организация на финансовия и данъчен контрол.
 • Прилагане на счетоводните стандарти
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА И ЛИЧНОСТТА"
ПРОФЕСИЯ "ОХРАНИТЕЛ"
СПЕЦИАЛНОСТ "ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЛИЧНОСТТА"
ПРИЕМ: ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ИЛИ ПО-ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА:

 • ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
 • ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 • СПИЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ МОТИВАЦИЯТА НА ЧАСТНИТЕ ОХРАНИТЕЛИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИМ;
 • ПОДБОР НА КАДРИ ЗА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ. ДЕЙСТВИЯ В КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ; ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ПРИ ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА НА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ОТДЕЛНИ ЛИЦА;
 • ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ПРИ ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. ОСОБЕНОСТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СПЕЦИФИКАТА НА ОХРАНИТЕЛНИЯ ОБЕКТ; ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ПРИ ПРОВЕРКА НА ПОЛУЧЕН СИГНАЛ ОТ СИГНАЛНООХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СОТ;
 • ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ПРИ ОХРАНА НА БАНКИ НЕ БАНКОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, ИНКАСО, ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ И ВАЖНИ ОБЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ;
 • ФИРМЕНО ОБЛЕКЛО, ОПОЗНАВАТЕЛНИ ЗНАЦИ, СРЕДСТВА ЗА СВРЪЗКА, САМОЗАЩИТА И ПРИНУДА. СЪХРАНЕНИЕ И ОТЧЕТ;
 • ПРАВООТНОЕНИЯ С ОХРАНИТЕЛНИТЕ РАБОТНИЦИ. ЗАПЛАТИ, ОСИГУРОВКИ, ОТПУСК. СТИМУЛИ;
 • ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОХРАНИТЕЛЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ПРОБЛЕМА;
 • ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ОПТИМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И СИСТЕМИ;
 • ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОХРАНИТЕЛЯ В ПРОЦЕСА НА КОМУНИКАЦИЯ С ОРГАНИТЕ НА МВР;
 • ПРАВНИ ОСНОВИ НА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ФИРМЕНА СИГУРНОСТ;
 • ФИРМЕНА СИГУРНОСТ – ЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА, ОСОБЕНОСТИ;
 • ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ ВЪВ ФИРМЕНАТА СИГУРНОСТ И ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ;
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ФИРМЕНА СИГУРНОСТ;
 • ПРИНЦИПИ И ФОРМИ НА РАБОТА С ОРГАНИТЕ НА МВР ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ; ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ, ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ БОРАВЕНЕ С ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ; СТРЕЛКОВА ПОДГОТОВКА С КЪСОЦЕВНО И ГЛАДКОЦЕВНО БОЙНО ОРЪЖИЕ;
 • ПСИХОФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА С ЕЛЕМЕНТИ НА БОЙНО-ПРИЛОЖНИ ТЕХНИКИ; ОСНОВНИ ПРАВИЛА И ТЕХНИКИ НА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ; БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ; ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ; ОБЩИ ПРАВИЛА НА ТРУДОВО-ПРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО; ОСНОВИ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА; КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ; ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 28СЕДМИЦИ / 960 ЧАСА
БРОЙ НА ОБУЧАВАНИТЕ ЛИЦА - ГРУПОВО, В СЪСТАВ 10-12 ЛИЦА

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

 • ЧРЕЗ ТЕКУЩИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ
 • ЧРЕЗ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - ПОЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ОРИЕНТИРОВЪЧНА ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕТО - 700 ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС

ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА "ОХРАНИТЕЛ"

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Да познава личните предпазни средства.
 • Да познава основните правила за работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда.
 • Пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях.
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Основни познания по счетоводство.
 • Общите правила за работа с компютър и използване на програмни продукти.
 • Правилата за поддържане на безопасни и здравословни условия на труд.
 • Нормативните изисквания за длъжността и необходимите компетенции.
 • Фирмената организация и основните моменти от длъжностните характеристики на служителите.
 • Правната база и цялостната организация на фирмената сигурност и охрана.
 • Правната регламентация на частната охранителна дейност като цяло.Основните положения от организацията и тактиката при физическа защита на имуществото на физически и юридически лица, както и спецификата на персоналната охрана.
 • Основните положения от организацията и тактиката при получен сигнал от сигнално охранителна техника, както и тенденциите в развитието на СОТ.
 • Основните положения от организацията и тактиката при охрана на банки, небанкови финансови институции, инкасо, ценни пратки и товари.
 • Документите, свързани с оптималното функциониране на охранителната дейност и системи.
 • Психологическите особености на охранителя и реда за действие в кризисни ситуации.
 • Основните понятия правила за работа и мерки за безопасност при боравене с оръжие и боеприпаси.
 • Основните правила и техника на долекарската помощ.
 • Принципите и формите на взаимодействие с органите на МВР при осъществяване на охранителната дейност.
 • Познания по фирменото облекло опознавателни знаци, средства за свръзка, самозащита и принуда, спецификата на тяхното съхранение и отчет.

ДА МОЖЕ :

 • Да използва личните предпазни средства.
 • Прилагане основните правила за работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда.
 • Да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
 • Да участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, съдейства и търси помощ от членовете на екипа при необходимост изказва мнение и прави предложения за по правилно изпълнение на задачите, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на работата която му е възложена.
 • Да демонстрира чувство за отговорност, разбира собствената си роля в цялостната дейност на фирмата и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
 • Да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и приетите критерии в дейността – точност, целесъобразност, функционалност, прецизност в изпълнението, качество и обем на работата.
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СЕКРЕТАРСКИ И ОФИС ДЕЙНОСТИ"
ПРОФЕСИЯ "ОФИС СЕКРЕТАР"
СПЕЦИАЛНОСТ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
ПРИЕМ: ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ИЛИ ПО-ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА

 

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА:

 • ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
 • ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 • СПИЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • МИКРОИКОНОМИКА;
 • МАКРОИКОНОМИКА;
 • ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ;
 • ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА; ПАРИ, БАНКИ, ПАРИЧНА ПОЛИТИКА; ОСНОВИ НА ПРАВОТО;
 • ФИРМЕНО ПРАВО;
 • МАРКЕТИНГ;
 • ФИНАНСИ, ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИРМАТА;
 • ТЕКСТООБРАБОТКА И БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА КИРИЛИЦА И ЛАТИНИЦА;
 • СТЕНОГРАФИЯ;
 • ОФИС ОБОРУДВАНЕ;
 • БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ;
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 17 СЕДМИЦИ / 660 ЧАСА
БРОЙ НА ОБУЧАВАНИТЕ ЛИЦА - ГРУПОВО, В СЪСТАВ 10-12 ЛИЦА

 

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

 • ЧРЕЗ ТЕКУЩИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ
 • ЧРЕЗ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - ПОЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ОРИЕНТИРОВЪЧНА ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕТО - 390 ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС


ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА "ОФИС СЕКРЕТАР"

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основните счетоводни операции, тяхното записване и отчитане.
 • Видовете счетоводни системи и задължителната документация за воденето им
 • Фирмата, фирмената политика и стила на работа.
 • Характерните особености и нормативните актове на конституционното, административното, финансово, наказателно, гражданско, вещно, търговско и трудово право.
 • Развитие на мениджмънта в България.
 • Основните понятия в маркетинга.
 • Текстообработване и начини за водене на бизнес кореспонденция.
 • Основните стенографски понятия и знаци.
 • Основните информационни и комуникационни техники.
 • Информационни системи.

 

ДА МОЖЕ :

 • Работа в екип.
 • Работа с офис техника.
 • Работа с офис оборудване.
 • Бързопис и автоматизация на съкращенията.
 • Работа с пишеща машина на кирилица и латиница.
 • Изготвяне на административна документация.
 • Водене на деловодство.
 • Работа с програмен продукт.
 • Боравене с нормативната уредба на страната.
 • Култура на бизнес общуването.
 • Прилагане на данъчната и финансова политика на фирмата.
 • Оперативно планиране.
 • Спазване на трудовата и финансова дисциплина.
 • Организиране на работното време.
 • Организиране на работното място.
 • Консултиране и общуване с колеги.
 • Обобщаване, анализиране и оценяване изпълнението на собствената работа.
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ"
ПРОФЕСИЯ " СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС "
СПЕЦИАЛНОСТ "МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС"
ПРИЕМ: ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ИЛИ ПО-ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА:

 • ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
 • ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 • СПИЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ;
 • ФИНАНСИ. ПУБЛИЧНИ И ФИРМЕНИ ФИНАНСИ;
 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ДРЕБЕН БИЗНЕС; ИНВЕСТИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ;
 • БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ;
 • ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО; СЧЕТОВОДСТВО;
 • ОСНОВИ НА ПРАВОТО; МАРКЕТИНГ;
 • ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ; РАБОТА С ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР И КОМПЮТЪРНИ ОФИС ПРОГРАМИ;
 • ТРУДОВО ПРАВО; БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ И ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ;
 • ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 17 СЕДМИЦИ / 660 ЧАСА
БРОЙ НА ОБУЧАВАНИТЕ ЛИЦА - ГРУПОВО, В СЪСТАВ 10-12 ЛИЦА

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

 • ЧРЕЗ ТЕКУЩИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ
 • ЧРЕЗ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - ПОЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ОРИЕНТИРОВЪЧНА ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕТО - 700 ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС
ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА " СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС "

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основните източници на риск и замърсявания в работната среда и да предприема съответните действия за отстраняването им.
 • Опасностите от пожар и да предприема съответните действия за отстраняването им.
 • Как да оказва долекарска помощ.
 • Превантивните мерки за опазване здравето на хората и защита на околната среда.
 • Принципите на деловото общуване.
 • Ролята на комуникациите при вземане на управленски решения.
 • Методите на вербални и невербални комуникации при общуването.
 • Изкуството да се водят преговори.
 • Елементите на пъблик-рилейшънс.
 • Системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол.
 • Всички нормативни документи и методически материали по икономиката и организацията на труда в дейността.
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, и разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство, отнасящи се до различните длъжности.
 • Организацията и разпределението на работа.
 • Социално-психологическите изисквания и норми за ръководство.
 • Социално-психологическите особености на обслужването.
 • Социално-психологическите на персонала.
 • Общите правила за работа с компютър и ползване на програмни продукти. Да може да събира , обработва и ползва информация.
 • Комуникация на чужд език.
 • Как да извършва финансови операции.
 • Организацията и особеностите на счетоводната дейност, нормативната база, технологията на счетоводните операции и използваните документи.
 • Технологията и механизмите за осъществяване на финансови операции по специалността.
 • Правата, задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес.
 • Как да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания
 • Теоретичните основи на финансите.
 • Основите на маркетинга, маркетинговата стратегия, маркетингови проучвания.

ДА МОЖЕ :

 • Да осъществява професионален контакт на чужд език.
 • Да извършва финансови операции.
 • Да организира маркетинговите дейности и прилага маркетинговата стратегия.
 • Да работи с компютърни офис-системи.
 • Да прилага усвоените теоретични знания в конкретни условия като спазва нормативните документи при извършване на трудовата дейност.
 • Да анализира условията за работа и съобразно тях да извършва необходимите дейности.
 • Да синтезира усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място и време.
 • Да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
 • Да прилага основните принципи на икономиката и мениджмънта.
 • Да прилага принципите на финансиране и регулиране на ДБ, да прилага принципите на управление на малките и средни предприятия.
 • Да прилага формите на предприемаческа дейност.
 • Да прилага принципите на финансиране и инвестиране.
 • Да води бизнес кореспонденция.
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЕРИНГ"
ПРОФЕСИЯ " ГОТВАЧ"
СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ"
ПРИЕМ: ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ИЛИ ПО-ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА:

 • ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
 • ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 • СПИЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • ПРОЦЕСИ ПРИ КУЛИНАРНА ОБРАБОТКА;
 • КУЛИНАРНИ ПОЛУФАБРИКАТИ;
 • ИЗМЕНЕНИЯ НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ, БИОЛОГИЧНО ЦЕННИ И ДРУГИ ВЕЩЕСТВА В ПРОЦЕСИТЕ НА КУЛИНАРНА ОБРАБОТКА;
 • ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРЕДЯСТИЯ;
 • КУЛИНАРНИ РЕЦЕПТИ НА АСОРТИМЕНТА НА РЕСТОРАНТА-ПРИГОТОВЛЕНИЕ; ПРИБОРИ СЪДОВЕ И СРЕДСТВА ЗА
 • РАБОТА В КУХНЯТА; БЪЛГАРСКИТЕ КАЛЕНДАРНИ ПРАЗНИЦИ, ОБРЕДИ, ОБИЧАИ И ТРАДИЦИИ В ХРАНЕНЕТО;
 • НАЦИОНАЛНИ КУХНИ, ОСОБЕНОСТИ В ХРАНЕНЕТО;
 • СНАБДЯВАНЕ С ХРАНИ И НАПИТКИ; СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ХРАНЕНЕТО;
 • ТЕХНИКАТА В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО; УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕКИТЕ РЕСУРСИ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО;
 • ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ;
 • НОРМАТИВНО-ПРАВНА УРЕДБА В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО; БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ; ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ;ОБЩИ
 • ПРАВИЛА НА ТРУДОВО-ПРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО;
 • ОСНОВИ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА; КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ;
 • ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 17 СЕДМИЦИ / 660 ЧАСА
БРОЙ НА ОБУЧАВАНИТЕ ЛИЦА - ГРУПОВО, В СЪСТАВ 10-12 ЛИЦА

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

 • ЧРЕЗ ТЕКУЩИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ
 • ЧРЕЗ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - ПОЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ОРИЕНТИРОВЪЧНА ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕТО - 700ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС

ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА " ГОТВАЧ "

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Да познава и прилага основните правила за работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда.
 • Пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях.
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Основни познания по счетоводство.
 • Общите правила за работа с компютър и използване на програмни продукти.
 • Правилата за поддържане на безопасни и здравословни условия на труд.
 • Нормативните изисквания за длъжността и необходимите компетенции.
 • Фирмената организация и основните моменти от длъжностните характеристики на служителите.
 • Да знае и прилага правилата за поддържане на безопасни и здравословни услови на труд.Химичния състав на хранителните продукти – неорганични и органични вещества, факторите влияещи за промените върху качеството на продуктите за съхранение.
 • Класификацията и характерните особености на плодове, зеленчуци, мляко, яйца, подправки, различните видове меса.
 • Класификацията, характерните особености и оформянето на различните асортименти в заведението – супи, предястия, основни ястия, аламинути, десерти.
 • Фири и добиви при студена и топлинна обработка на хранителните продукти.
 • Нормите за взаимозаменяемост на хранителните продукти при приготвянето на ястията.
 • Състава на най- важните хранителни продукти.
 • Предназначението и основните характеристики на използваната техника за приготвяне и съхранение на продуктите в кулинарното производство.

ДА МОЖЕ :

 • Да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
  Да участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, съдейства и търси помощ от членовете на екипа при необходимост изказва мнение и прави предложения за по правилно изпълнение на задачите, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на работата която му е възложена.
  Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език в достатъчен обем.
  Да владее техниката за работа с машините и апаратите: рязане и разбиване; за смилане на кафе и подправки; машини за миене на съдове и прибори; електротоплинни апарати.
  Да спазва указанията за работа с хладилно обзавеждане – витрини, охладители, фризери, ледогенератори, шкафове, камери.
  Да спазва изискванията при първична обработка на хранителните продукти – зеленчуци , плодове, месо, птици, риба.
  Да приготвя самостоятелно или в екип различните видове ястия, предлагани в заведението.
  Прилага изискванията за санитарно- хигиенния контрол.
  Да работи безопасно с технологичното оборудване в кухнята.
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ"
ПРОФЕСИЯ "ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР"
СПЕЦИАЛНОСТ "ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ"
ПРИЕМ: ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ИЛИ ПО-ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА:

 • ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
 • ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 • СПИЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • ТЕКСТООБРАБОТКА;
 • ЕЛЕКТРОНИ ТАБЛИЦИ;
 • ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ;
 • ИНФОРМАТИКА;
 • БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ;
 • ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;
 • ОБЩИ ПРАВИЛА НА ТРУДОВО-ПРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО;
 • ОСНОВИ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА;
 • ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 8 СЕДМИЦИ / 300 ЧАСА
БРОЙ НА ОБУЧАВАНИТЕ ЛИЦА - ГРУПОВО, В СЪСТАВ 10-12 ЛИЦА

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

 • ЧРЕЗ ТЕКУЩИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ
 • ЧРЕЗ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - ПОЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ОРИЕНТИРОВЪЧНА ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕТО - 400 ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА "ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР"

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Възможните опасни ситуации в процеса на трудовата дейност по професията, основните правила за безопасна работа.
 • И да разбира необходимостта от вземане на превантивни мерки за опазване на здравето на хората и защита на околната среда.
 • И да прилага знанията, свързани с безопасна работа в различни ситуации, и да реагира адекватно при оказване на първа помощ.
 • Да анализира ситуацията и да реагира правилно и своевременно като не застрашава живота и здравето на себе си и на околните.
 • И да синтезира знанията и уменията по здравословни и безопасни условия на труд като правилно организира дейността си на работното място.
 • И да разбира проблема, и да умее да го формулира правилно на чужд език.
 • Основите на информатиката.
 • Теоретичните основи на текстообработването.

ДА МОЖЕ :

 • Да работи с операционна система.
 • Да работи с текстообработваща програма.
 • Да работи с електронни таблици.
 • Да осъществява връзка с интернет.
 • Да създава и форматира компютърни документи.
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЕРИНГ"
ПРОФЕСИЯ " СЕРВИТЬОР-БАРМАН"
СПЕЦИАЛНОСТ "ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ"
ПРИЕМ: ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ИЛИ ПО-ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА:

 • ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
 • ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 • СПИЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ:

НОРМАТИВНО-ПРАВНА УРЕДБА В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО;

 • ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ;
  УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕКИТЕ РЕСУРСИ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО;
  ТЕХНИКАТА В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО;
  СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ХРАНЕНЕТО;
  СНАБДЯВАНЕ С ХРАНИ И НАПИТКИ;
  ТЪРГОВСКИ ПОМЕЩЕНИЯ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ;
  СРЕДСТВА ЗА РАБОТА, ИЗПОЛЗВАНИ В ТЪРГОВСКИТЕ ЗАЛИ;
  ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ;
  ОСНОВИ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА;
  БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ;
  КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ;
  ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 17 СЕДМИЦИ / 660 ЧАСА
БРОЙ НА ОБУЧАВАНИТЕ ЛИЦА - ГРУПОВО, В СЪСТАВ 10-12 ЛИЦА

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

 • ЧРЕЗ ТЕКУЩИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ
 • ЧРЕЗ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - ПОЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ОРИЕНТИРОВЪЧНА ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕТО - 400 ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС
ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА " СЕРВИТЬОР-БАРМАН "

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Да познава и прилага основните правила за работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда.
 • Пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях.
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Основни познания по счетоводство.
 • Общите правила за работа с компютър и използване на програмни продукти.
 • Правилата за поддържане на безопасни и здравословни условия на труд.
 • Нормативните изисквания за длъжността и необходимите компетенции.
 • Фирмената организация и основните моменти от длъжностните характеристики на служителите.
 • Да знае и прилага правилата за поддържане на безопасни и здравословни услови на труд.
 • Оборудването в бара и неговото преназначение.
 • Изискванията за обзавеждане на бара и ресторанта.
 • Съдове, сервизи и прибори в бара и ресторанта.
 • Организацията на обслужването в заведенията за хранене.
 • Приготвяне и сервиране на смесени напитки.
 • Правила за сервиране и отсервиране на ястия и напитки.
 • Санитарно-хигиенните изисквания и контрол.
 • Да предлага и препоръчва на гостите определени храни и напитки на предвидения в програмата чужд език.
 • И развива комуникативните си умения по чуждоезиково обучение в професионален контекст и ситуации.
 • И развива професионалния си езиков потенциал и го обогатява със специализирана терминология.

ДА МОЖЕ :

 • Да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
 • Да участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, съдейства и търси помощ от членовете на екипа при необходимост изказва мнение и прави предложения за по правилно изпълнение на задачите, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на работата която му е възложена.
 • Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език в достатъчен обем.
 • Извършва ръчни дейности
 • Посреща, настанява и изпраща гостите на заведението.
 • Разпознава ястията, напитките и коктейлите.
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ"
ПРОФЕСИЯ " ИКОНОМИСТ-МЕНИДЖЪР"
СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ"
ПРИЕМ: ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ИЛИ ПО-ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА:

 • ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
 • ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 • СПИЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИРМАТА;
 • МЕНИДЖМЪНТ;
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА;
 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МАЛЪК БИЗНЕС;
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕКИТЕ РЕСУРСИ;
 • РЕКЛАМА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ;
 • МИКРОИКОНОМИКА;
 • МАКРОИКОНОМИКА;
 • ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ;
 • СЧЕТОВОДСТВО НА ФИРМАТА;
 • БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО;
 • КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО.
 • РАБОТА С ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ;
 • ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА;
 • ПАРИ, БАНКИ И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА;
 • ФИНАНСИ;
 • ОСНОВИ НА ПРАВОТО;
 • ФИРМЕНО ПРАВО;
 • МАРКЕТИНГ;
 • БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ;
 • ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИРМАТА;
 • БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ;
 • ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ;
 • ОБЩИ ПРАВИЛА НА ТРУДОВО-ПРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО;
 • КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ;
 • ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 28 СЕДМИЦИ / 960 ЧАСА
БРОЙ НА ОБУЧАВАНИТЕ ЛИЦА - ГРУПОВО, В СЪСТАВ 10-12 ЛИЦА

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

 • ЧРЕЗ ТЕКУЩИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ
 • ЧРЕЗ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - ПОЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ОРИЕНТИРОВЪЧНА ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕТО - 700 ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС
ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА " ИКОНОМИСТ-МЕНИДЖЪР "

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основните понятия на пазарното стопанство и приложението им.
 • Организационни форми и фирмена политика.
 • Организация и управление на счетоводната дейност.
 • Основните счетоводни операции, тяхното записване и отчитане.
 • Видовете счетоводни системи и задължителната документация за воденето им.
 • Анализиране на финансовата дейност и резултати на фирмата.
 • Маркетингови стратегии.
 • Същност, цели, задачи, функции и принципи на управлението.
 • Методите, елементите и организационната структура на управлението.
 • Общи понятия от търговското и гражданско право и тяхното приложение.
 • Информационни системи.
 • Правила и бариери на общуване.
 • Основни понятия и елементи на финансите
 • Същността, концепциите, функциите и системите на мениджмънта.
 • Организационните структури и механизми на управлението.
 • Видовете маркетингови проучвания.
 • Основните понятия, функции и същност на парите и банковите операции.
 • Същността, ролята и функциите на рекламата.
 • Средствата за реклама, каналите за реклама и рекламните носители.

ДА МОЖЕ :

 • Да прилага принципите на пазарното стопанство в управлението на фирмата.
 • Да спазва технологичната последователност при извършване на счетоводните операции.
 • Да прави анализ на финансовото състояние и резултати на фирмата.
 • Да избира и прилага подходящи маркетингови стратегии за фирмата.
 • Планиране и реализация на управленската дейност.
 • Да борави с нормативната уредба на страната.
 • Работа с програмен продукт.
 • Култура на бизнесобщуването.
 • Прилагане на данъчната и финансова политика на фирмата.
 • Оперативно планиране.
 • Избор на рекламна стратегия.
 • Управление на паричните средства на фирмата.
 • Спазване на трудовата и финансова дисциплина.
 • Организиране на работното време
 • Организиране на работното място.
 • Консултиране и общуване с колеги.
 • Обобщаване, анализиране и оценяване изпълнението на собствената работа.
 • Осъществяване на комуникация на чужд език.

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"